Munkavédelem

A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények rendszere, valamint mindezek végrehajtása.

A munkavédelmi feladatokat legmagasabb szinten Magyarország Alaptörvénye határozza meg. Az Alaptörvény az alapvető jogok és kötelezettségek között rendelkezik úgy, hogy a Magyarország területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételek kialakítása és biztosítása a munkáltató kötelezettsége.

A munkáltató köteles:

  • a munkát a munkavédelmi követelmények figyelembevételével megszervezni és irányítani, a munkavállaló részére a szükséges utasításokat és tájékoztatást megadni,
  • a munkakörülmények megfelelőségét rendszeresen ellenőrizni és meggyőződni a munkavédelmi szabályok ismeretéről és betartásáról,
  • a munkavállaló részére a szükséges, a munkavédelmi előírásokat kielégítő munka- és védőeszközöket biztosítani,
  • a munkavállalót munkavédelmi oktatásban részesíteni,
  • a munkavédelemmel kapcsolatos bejelentést, rendellenességet haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni és erről az érintetteket tájékoztatni,
  • közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani.

A munkavégzés tárgyi feltételei közül a munkahelyek kialakítására vonatkozó általános előírások (zaj, klíma, szellőzés, világítás, tisztaság stb.) biztosítása is munkáltatói feladat.

A munkafolyamatokra, technológiákra, a felhasznált anyagok megválasztására vonatkozó általános követelményeket (egyéni védőeszközök, elsősegélynyújtás feltételei stb.) a munkáltató a munkabiztonsági szakember bevonásával határozza meg.

A munkavédelemről szóló törvény kimondja, hogy „a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat”. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni.

A munkáltató a kockázatértékelést követően, annak megállapításait figyelembe véve, a feltárt kockázatok kezelése során határozza meg a védekezés leghatékonyabb módját, a kollektív, műszaki, egyéni védelem módozatait, illetve az alkalmazandó szervezési és egészségügyi megelőzési intézkedéseket.

A munkáltatónak a veszélyes létesítményt, munkahelyet, munkaeszközt, technológiát munkavédelmi szempontból üzembe kell helyeznie.

A nem veszélyes gépek ellenőrző felülvizsgálatáról és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről is gondoskodni kell.

A munkáltatónak munkavédelmi oktatást kell tartania a munkavállalók részére munkába álláskor, rendszeres időközönként, illetve a munkahely, a munkakör, a munkakörülmények megváltozása, a munkaeszköz átalakítása, vagy új munkaeszköz üzembe helyezése, vagy új technológiai bevezetése esetén.

Az oktatás célja, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel. Az ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

A munkáltató köteles minden munkabalesetet kivizsgálni és nyilvántartásba venni. Vonatkozik ez az olyan balesetre is, amely esetében a dolgozó a baleset bekövetkezte után a munkáját tovább tudta folytatni.

A balesetek kivizsgálásának legfontosabb célja a hasonló balesetek elkerülése, a jogilag tiszta helyzet teremtése és a dolgozó esetleges kártalanítása. Ennek érdekében fel kell tárni a kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat.

A munkavédelmi törvény értelmében az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltatónak írásban kell meghatároznia. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A munkáltató köteles biztosítani foglalkozás-egészségügyi szolgálatot a munkavállalói számára.